MARKERNA

Toarps marker är ca 350 ha

Skog är ca 150 ha, mest barrskog.

Åker är ca 56 ha som logger som vall till slåtter och bete. Slåttern ger ensilage/hösilage till våra egna djur.

Hagmark är ca 32 ha. Balansen mellan kron- och markvegetation är viktig eftersom fåren betar örterna medan korna tar gräs.

Vatten och tillhörande våtmarker är ca 87 ha. Gott om fiske i båda sjöarna.

 

Trädalléerna ger ett vackert och pampigt intryck vid ankomsten till Toarp Säteri. Det finns över 300 träd i olika storlekar i våra alléer.

Stengärdsgårdarna är i den låga breda formen som är tradition i bygden.

Hagarna är berikade med ek och hassel som bjuder på en rik flora och fauna. På markerna häckar häger, trana, storlom, fiskljuse, lärkfalk och stenknäck tillsammans med andra fågelarter.

Öarna är skogsbeklädda i Bystadsjön. Med en liten roddtur med någon av Toarps båtar når man Ladö eller Flatö för en trevlig grillstund.

Jaktmarkerna har rika viltstammar. Älg, rådjur, vildsvin, hare och fågel med god tillväxt. Med över 20 jakttorn är tillgängligheten bra.

Fiske i Bystadsjön med god tillgång på gädda och abborre. Toarp deltar i Södra Sämsjöns fiskevårdsområde med 5,46% andel. I fiskevårdsområdet ingår fiskerätt i Sämsjön. Med ett djup av 28 meter är Sämsjön en av de djupaste sjöarna i sjuhäradsbygden. Fiskarter som sik, siklöja, lake, karp och sutare.

Kräftor finns det gott om i både dammar som sjö. I gårdens tre dammar odlas flodkräfta.